REGULAMIN

Korzystania z serwisu i aplikacji HEARME.PL dla Klient贸w indywidualnych

 

搂 1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Serwis internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem www.h7.iovo.pl oraz aplikacja www.app.h7.iovo.pl prowadzone s膮 przez Hearme Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z  siedzib膮 w Olsztynie przy ul. Towarowej 20B, 10-417, zarejestrowan膮 w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO, pod numerem KRS 0000838809, NIP 7393939892, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@h7.iovo.pl, tel. 22 153 05 50.
 2. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Serwis www.h7.iovo.pl oraz Aplikacj臋 app.h7.iovo.pl  zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
 3. Sp贸艂ka 艣wiadczy za pomoc膮 Aplikacji Us艂ugi w postaci odp艂atnego dost臋pu do porad Specjalist贸w z zakresu: psychologii, psychoterapii, coachingu poprzez mo偶liwo艣ci kontaktu ze Specjalist膮 za po艣rednictwem:
  鈭 sesji wideo ze Specjalist膮
  鈭 wymiany wiadomo艣ci tekstowych ze Specjalist膮.
 4. Us艂ugodawca 艣wiadczy us艂ugi wysokiej jako艣ci w spos贸b profesjonalny.
 5. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Serwisu i Aplikacji zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj膮 postanowienia kodeksu cywilnego.

搂 2 DEFINICJE

 1. Klient –  us艂ugobiorca b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, posiadaj膮cy pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, sk艂adaj膮cy za po艣rednictwem Serwisu Zlecenie wykonania us艂ugi Konsultacji Internetowych przez Specjalist臋.
 2. Specjalista – osoba posiadaj膮ca wykszta艂cenie, wiedz臋 oraz do艣wiadczenie zawodowe uprawniaj膮ce do wykonywania Us艂ug.
 3. Formularz rejestracyjny – formularz wype艂niany przez U偶ytkownika, s艂u偶膮cy do za艂o偶enia Konta, dost臋pny na platformie.
 4. Konto – oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) oraz has艂em podanym przez U偶ytkownika, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane Klienta. 
 5. Konsultacja psychologiczna – porady Specjalist贸w 艣wiadczone s膮 zgodnie z ich wykszta艂ceniem, do艣wiadczeniem oraz aktualn膮 wiedz膮, sumiennie i rzetelnie.
 6. Us艂uga – aktywno艣膰 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Specjalist臋 na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin.
 7. Op艂ata – op艂ata za korzystanie przez Klienta z Us艂ugi 艣wiadczonej za pomoc膮 Aplikacji
 8. Serwis – serwis internetowy Us艂ugodawcy dzia艂aj膮cy pod adresem www.h7.iovo.pl.
 9. Aplikacja – aplikacja webowa s艂u偶膮ca Klientowi do rejestracji, umawiania Konsultacji, przeprowadzania Konsultacji – wideo albo czat pod adresem www.app.h7.iovo.pl
 10. Us艂ugodawca – Hearme Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z  siedzib膮 w Olsztynie przy ul. Towarowej 20B, 10-417, zarejestrowan膮 w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO, pod numerem KRS 0000838809, NIP 7393939892.

搂 3 ZASADY KORZYSTANIA Z US艁UG

 1. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 zostaje zawarta z U偶ytkownikiem z chwil膮 Rejestracji U偶ytkownika w Aplikacji oraz dokonania przez U偶ytkownika zap艂aty Op艂aty za Us艂ug臋. Za dat臋 zap艂aty Op艂aty uznaje si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Us艂ugodawcy.
 2. Us艂ugi mog膮 by膰 dokonywana przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.
 3. Do zawarcia umowy na us艂ug臋 p艂atnej konsultacji dochodzi z chwil膮 dokonania p艂atno艣ci za zam贸wienie.
 4. Op艂ata za konsultacj臋 mo偶e by膰 dokonana przelewem elektronicznym, kart膮 p艂atnicz膮, debetow膮, przez Przelewy24 za po艣rednictwem serwisu STRIPE.
 5. W przypadku gdy Klient nie dokona p艂atno艣ci w ww. terminie, termin wybrany i zarezerwowany przez Klienta w formularzu zam贸wienia zostanie anulowany i mo偶e zosta膰 wybrany przez innego U偶ytkownika.
 6. Op艂ata wyra偶ona jest w cenie brutto i zawiera wszystkie podatki.
 7. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, na podany w zam贸wieniu adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze szczeg贸艂owymi informacjami.
 8. W ramach Konsultacji Internetowych, Specjali艣ci, odpowiednio do ich zawodu, uprawnie艅 i specjalizacji, s膮 uprawnieni do:

  udzielania Klientowi 艣wiadczenia terapeutycznego lub zdrowotnego polegaj膮cego na rozpoznaniu choroby/zaburzenia, postawieniu diagnozy i orzeczeniu o stanie zdrowia Klienta;

  udzielania odpowiedzi na pytania Klienta i przekazywania Klientowi wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom, o higienie i piel臋gnacji zdrowia, a tak偶e umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do samoopieki i samokontroli zdrowia, w szczeg贸lno艣ci psychicznego;

  informowania Klienta o potrzebie osobistego zbadania przez lekarza lub innego specjalist臋, o potrzebie osobistego skorzystania z pomocy specjalisty, w tym podmiotu udzielaj膮cego 艣wiadcze艅 zdrowotnych lub te偶 o konieczno艣ci wykonania bada艅 laboratoryjnych;

  艣wiadczenia na rzecz Klient贸w us艂ug mentora lub z zakresu coachingu.

 9. Sesja wideo trwa 55 minut.
 10. Sesja wymiany tekstowej trwa 25 minut. W ramach jednej Op艂aty, Klient ma do wykorzystania dwie sesje wymiany tekstowej.
 11. Klient mo偶e prze艂o偶y膰 wizyt臋 24h przed jej terminem.
 12. W przypadku odwo艂ania konsultacji po terminie wskazanym lub nieodwo艂ania konsultacji, konsultacja on-line zostanie uznana za zrealizowan膮.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym, a tak偶e podejmowanie dzia艂a艅 mog膮cych wywo艂a膰 zak艂贸cenia lub uszkodzenia Serwisu i Aplikacji. W razie otrzymania przez Us艂ugodawc臋 zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze danych dostarczonych przez Klienta, Us艂ugodawca mo偶e uniemo偶liwi膰 dost臋p do tych danych.
 14. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci wobec Klienta za szkody powsta艂e w wyniku uniemo偶liwienia dost臋pu do danych o tre艣ci bezprawnej.
 15. Us艂ugodawca mo偶e odm贸wi膰 utworzenia Konta, a tak偶e zablokowa膰 lub usun膮膰 istniej膮ce Konto, je偶eli jego nazwa (nick) lub adres mailowy istnieje ju偶 w systemie lub je艣li Us艂ugodawca powe藕mie uzasadnion膮 obaw臋, zawiadomienie czy wiarygodn膮 informacj臋, 偶e jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobro os贸b trzecich lub uzasadnione interesy Sp贸艂ki.
 16. W ramach zawartej umowy Us艂ugodawca mo偶e przesy艂a膰 Klientowi ankiety w celu podwy偶szenia poziomu satysfakcji z Platformy. Wzi臋cie udzia艂u w Ankiecie jest dobrowolne.

搂 4 REKLAMACJE

 1. U偶ytkownicy maj膮 prawo sk艂ada膰 reklamacje w sprawach dotycz膮cych 艣wiadczonych Us艂ug.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zosta膰 wys艂ana na adres wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce informacje:
  鈭 dane umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 Klienta jako osoby reklamuj膮cej (login, adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym)
  鈭 opis przyczyn reklamacji, z podaniem daty zdarzenia
 5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu ponownemu rozpatrzeniu.

搂 5 ODST膭PIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odst膮pi膰 od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odst膮pienia od umowy, Klient powinien poinformowa膰 o tym Us艂ugodawc臋 wysy艂aj膮c np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
 2. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Odst膮pienie od umowy nie przys艂uguje w przypadku umowy o 艣wiadczenie us艂ug, je艣li Us艂ugodawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia utraci prawo odst膮pienia od umowy.

搂 6 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajduj膮 przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e inne obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.
 2. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powsta艂e na gruncie niniejszego Regulaminu b臋d膮 rozwi膮zywane przed s膮dem powszechnym w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.
 3. Wszelkie spory wynik艂e mi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorcami b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu.
 4. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane s膮 w Polityce Prywatno艣ci.
 5. Tre艣膰 niniejszego Regulaminu mo偶e ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie z dniem opublikowania zmian na Serwisie i w Aplikacji.

Porozmawiajmy

Um贸w si臋 na demo

Czy wiesz, 偶e 7 na 10 Polak贸w cz臋sto lub bardzo cz臋sto odczuwa stres?聽W艣r贸d nich s膮 te偶 Twoi pracownicy.聽
Z HearMe mo偶esz im pom贸c. 馃挋

Wype艂nij formularz, a my skontaktujemy si臋 z Tob膮.聽