Worksmile - regulamin korzystania z voucherów za pomocą aplikacji HEARME.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Aplikacja działająca pod adresem https://app.hearme.pl prowadzone są przez Hearme Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z  siedzibą w Warszawie przy Placu Konesera 12, 03-736, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000838809, NIP 7393939892, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected].
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aplikację https://app.hearme.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Spółka świadczy za pomocą Aplikacji Usługi w postaci odpłatnego dostępu do porad Specjalistów z zakresu: psychologii, psychoterapii, coachingu poprzez możliwości kontaktu ze Specjalistą za pośrednictwem:
  − sesji wideo ze Specjalistą
  − sesji telefonicznej ze Specjalistą
  − wymiany wiadomości tekstowych ze Specjalistą.
 4. Usługodawca świadczy usługi wysokiej jakości w sposób profesjonalny.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 2 DEFINICJE

 1. Klient –  usługobiorca będący osobą fizyczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem Serwisu Zlecenie wykonania usługi Konsultacji Internetowych przez Specjalistę.
 2. Specjalista – osoba posiadająca wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe uprawniające do wykonywania Usług.
 3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta, dostępny na platformie.
 4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta. 
 5. Konsultacja psychologiczna – porady Specjalistów świadczone są zgodnie z ich wykształceniem, doświadczeniem oraz aktualną wiedzą, sumiennie i rzetelnie.
 6. Usługa – aktywność świadczona drogą elektroniczną przez Specjalistę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin.
 7. Opłata – opłata za korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej za pomocą Aplikacji poprzez wpisanie kodu z vouchera dystrybuowanego przez firmę Worksmile należącą do Fitqbe sp. z o.o. 
 8. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.hearme.pl.
 9. Aplikacja – aplikacja webowa służąca Klientowi do rejestracji, umawiania Konsultacji, przeprowadzania Konsultacji – wideo, telefonicznej albo wymiany wiadomości (czat) pod adresem https://app.hearme.pl
 10. Voucher – ciąg znaków liter i cyfr tworzących unikalny kod, który po wpisaniu w Aplikacji odblokowują możliwość umawiania sesji w Aplikacji. 
 11. Usługodawca – Hearme Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z  siedzibą w Warszawie przy Placu Konesera 12, 03-736, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000838809, NIP 7393939892.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą Rejestracji Użytkownika w Aplikacji oraz dokonania przez Użytkownika zapłaty Opłaty za Usługę. Za datę zapłaty Opłaty uznaje się datę wykorzystania kodu vouchera. 
 2. Usługi mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Do zawarcia umowy na usługę konsultacji dochodzi z chwilą potwierdzenia wykorzystania kodu vouchera w Aplikacji. 
 4. W ramach Konsultacji Internetowych, Specjaliści, odpowiednio do ich zawodu, uprawnień i specjalizacji, są uprawnieni do:
  udzielania Klientowi świadczenia terapeutycznego lub zdrowotnego polegającego na rozpoznaniu choroby/zaburzenia, postawieniu diagnozy i orzeczeniu o stanie zdrowia Klienta; udzielania odpowiedzi na pytania Klienta i przekazywania Klientowi wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom, o higienie i pielęgnacji zdrowia, a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia, w szczególności psychicznego;
  informowania Klienta o potrzebie osobistego zbadania przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie osobistego skorzystania z pomocy specjalisty, w tym podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych;
  świadczenia na rzecz Klientów usług mentora lub z zakresu coachingu.
 5. Sesja wideo oraz sesja telefoniczna trwają 50 minut.
 6. Sesja wymiany tekstowej trwa 25 minut. 
 7. Klient może odwołać lub przełożyć wizytę 24h przed jej terminem.
 8. W przypadku odwołania konsultacji po terminie wskazanym lub nieodwołania konsultacji, konsultacja on-line zostanie uznana za zrealizowaną.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu i Aplikacji. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze danych dostarczonych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 11. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, a także zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa (nick) lub adres mailowy istnieje już w systemie lub jeśli Usługodawca poweźmie uzasadnioną obawę, zawiadomienie czy wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobro osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki.
 12. W ramach zawartej umowy Usługodawca może przesyłać Klientowi ankiety w celu podwyższenia poziomu satysfakcji z Platformy. Wzięcie udziału w Ankiecie jest dobrowolne.
 

§ 4 REKLAMACJE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  − dane umożliwiające identyfikację Klienta jako osoby reklamującej (login, adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym)
  − opis przyczyn reklamacji, z podaniem daty zdarzenia
 5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu ponownemu rozpatrzeniu.
 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o tym Usługodawcę wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmian w Aplikacji.